SINGLE-OP 15M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.EO6F7036371412699742890,6% NIKOLAY LAVREKA
2.UR5QU6666301343628326694,6% Victor Andrijuk
3.UT1IM7366871444568086493,3% Ivashkin Vladimir
4.US8IM419398876464029695,0% Katkov Valery
5.UX7LL300293653543526297,7% Sergey Salov
6.UT7HA362312668473139686,2% Vlad Stochny
7.UT0RF327285609462801487,2% Канавченко Николай
8.US0UX325302671362415692,9% VASILI
9.UR4QRH247237519341764696,0% Dmitry Nasonov
10.UR5LCV1029521730651093,1% Igor Zeldin
11.UT5PQ706616419311694,3% GAGAN OLEG
12.UR1YDD36337214100891,7% Denysov Yuriy