SINGLE-OP 160M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.US7VF19618630930927094,9% Plotyan Sergey
2.UT3N21219030625765089,6% DMITRIJ STARINETS
3.UT5XM13212119521409591,7% Plechko G.E.
4.UR3KK13212919918358297,7% Nick Fedchuk
5.UT5EO11110616218291695,5% Zhola Daniil
6.US5ELM2525398312100,0% Yuri Komarovsky