SINGLE-OP 20M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY5ZZ8107311442578219490,2% Vlad
2.UT1AA7377061406578014295,8% Alex Manko
3.UX4FC461445885514513596,5% Victor Saginov
4.US4EM423389767564295292,0% Eugen Erokhov
5.UX7U527476965424053090,3% Alexandr V. Kondratyuk
6.UR7VA318312634412599498,1% Serge Fedorovich
7.UR3PGW286277536371983296,9% Bogdan Bozhyk
8.UY3AW244231471331554394,7% VLADIMIR W. GRISCHENKO
9.US9PA222214398371472696,4% Anatoly Fedorenko
10.UT4TA203198378381436497,5% Vladimir Pechenyuk
11.UR8QR140134289351011595,7% ANATOLY ZLENKO
12.UX7QD17717434528966098,3% Alex Klotchkov
13.UT6EE15014128134955494,0% Sergej Karakata
14.UT1KY15314227633910892,8% rivne dx club
15.UR5PG11210520032640093,8% GAGAN VALENTIN
16.UR5EPM1009318128506893,0% Mikhail Duda
17.UX1HW/M877815424369689,7% Arthur Pienko
18.UT7DU857014519275582,4% Vlad
19.UT3RZ35346915103597,1% Vadim Dubovik
20.UR3PGX/A3122431564571,0% Andre
21.UR3PDH1912251025063,2% Tymoshko Valentyn