SINGLE-OP 40M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UT5C6676251208516160893,7% Oleksandr Dzyubuk
2.UT3GB497448841413448190,1% Vladimir Timoshenko
3.UT2RI328294561392187989,6% Valery L. Kuznetsov
4.UT5IZ403379696292018494,0% tom
5.UT5PY225220418371546697,8% Vitaly Honcharuk
6.UR8QV209196388391513293,8% Shabelnik Eugene I,
7.UX6IB201194338341149296,5% Vasyl Mokienko
8.US4IRT19518834223786696,4% Vasil Kasyanenko
9.US0HZ15414925621537696,8% Stan Ermachkov
10.UT5EY777113526351092,2% Шляхтич Николай Федорович
11.UX7DX928714324343294,6% Joseph Filep
12.US5ITU1028815622343286,3% Elena Bitjukova
13.UR3QX665511825295083,3% Gennady Skripnick
14.US5EY42406817115695,2% Alex Avrunov
15.UR7HPS3729581269678,4% Sergey Patoka
16.UX4LA2423471465895,8% Andrey Bondarenko
17.US5EOI2321491153991,3% Shvydkii Anatolii