SINGLE-OP ALL HIGH MIXED


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UW1M196118493810297113157094,3% Victor Yarovoy
2.UT7EL17581603326922272571891,2% Yurij Primak
3.UR7R11791110217116335387394,1% Anatoly Savchenko
4.UT7NY975933183115728746795,7% VALENTIN V PRASCHUK
5.UR5WCQ612558112310812128491,2% Pavel Sakhno
6.UR5MID5024128681139808482,1%
7.UR2VA4194088751119712597,4% SERGE VASILENKO
8.UX1UF3793487091228649891,8% Andrey Forey
9.UR5E243240488994831298,8% Sergey Grachev
10.UY5QZ179162364762766490,5% Valentin Dolinny
11.UY2UR11410719740788093,9% VLADIMIR PRIKHODKO
12.US3LX968816546759091,7% Len N.Kholod