"UR SOAB QRP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)NameOperator(s)
totalconf.pointsmulttotal
1.UX2MF775747153417326538296,4% Sergey Smolka
2.UT2IO49648699613012948098,0% SergeiUT2IO
3.US2IZ4224108191068681497,2% Alec V. Mityukov
4.US5EFU488473927918435796,9% Тихолаз Николай
5.UT3IT3002836611167667694,3% Vlad Vorobyov
6.UT5EOX287275564975470895,8% IvanUT5EOX
7.UT8AS337326606845090496,7% Volodymyr Kowaltchuk
8.UR5IPW173164350732555094,8% Sergey ChernovUR5IPW
9.UT5DJ191183393572240195,8% Robert HomokyUT5DJ
10.UT2IV175152330531749086,9% Victor PavlenkoUT2IV
11.UY2IF1069219842831686,8% VALERY VINNIKOVUY2IF
12.UT4UMZ13412121138801890,3% DMYTRO Marievsky
13.UT7DU14112723828666490,1% VladUT7DU
14.UR4MM12810115531480578,9% Udovenko M.V.UR4MM
15.UR5EFL211843938785,7% VALERY