"UR SINGLE-OP 80M"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX2X372357621412546196,0% Toly Melnik
2.UT8IO426395655372423592,7% Nickolay
3.UT6CW397368602362167292,7% Volodymyr Smaliukh
4.UT5NC341326545372016595,6% Yurko Strelkov-Serga
5.UR8IDX321310504371864896,6% Victor Mayevsky
6.UT4EK342321525341785093,9% Olexander M. Senchurov
7.UT8UU280269439341492696,1% Sergey
8.UR5MM243234427331409196,3% Yuri Rood
9.UT4VW245225372281041691,8% Alex Protsenko
10.UY4W18617831431973495,7% Eugene
11.UX8IR18316627822611690,7% Valery Sorokin
12.UR0GK13612418226473291,2% Todoriko Mike
13.UR5VKX16215221621453693,8% Michael Koznodiy
14.UY3AW11010718320366097,3% VLADIMIR W. HRYSHCHENKO
15.US3LR6565108161728100,0% Khismatulin Volodymyr
16.UR7ZO868012613163893,0% Ildus Sabirov
17.UX0QQ401928822447,5% Valentin