"UR SOAB QRP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX2MF742716133415320410296,5% Sergey Smolka
2.UY7LM640612117312714897195,6% Anatoly Poltavets
3.UT3EK42941781714712009997,2% NIKOLAJ
4.UT7EZ44643484412110212497,3% Ken Golovko
5.UR7HCX384356722856137092,7% Klimenko Ilya
6.US4I355324585935440591,3% ALEX
7.US5EFU273263517593050396,3% Tikholaz Nick
8.UX8IW173167318802544096,5% Romanov Boris
9.UZ5DM220192338511723887,3% Vlad
10.UT5EOX138132257671721995,7% Ivan
11.US1UU898414941610994,4% Sergey Gusev
12.UR5EFL1059116630498086,7% VALERY
13.UR3PFN2120361554095,2% ROMANYUK OLEKSANDR