"UR SOAB QRP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY7LM250240505914595596.0% Anatoly Poltavets
2.UT5EOX194189371843116497.4% Ivan
3.US4I224212445693070594.6% ALEX
4.US1UU208200363712577396.2% Sergey Gusev
5.UV2IZ196182380612318092.9% Sergey Chernov
6.UT8UU12412022333735996.8% Usmanov Sergey
7.US5EFU767315345688596.1% Tikholaz Nick
8.UT5WAA827214139549987.8% Volodymyr
9.UR5KBP796211426296478.5% Petro Kolodiuk
10.UX7VA35306524156085.7% VLAD VYBRYK
11.UR5FAI38347615114089.5% Pavlo Karpichko
12.UR3ABQ99176102100.0% Nekrakha Igor
13.UR3VGR76943685.7% YURI SMAGLIUK