UR SO 10M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UT5UT131225922592,3% Mykola Gostryi
2.UT7QF99196114100,0% Igor Syerikov
3.UT7UA6611444100,0% Roman Bratchyk
4.UT4Q43631875,0% Yurij Kazakevich