UR SO 15M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY2IF430398892605352092,6% VALERY VINNIKOV
2.UX6F404369844635317291,3% NIKOLAY LAVREKA
3.US8QQ172166378351323096,5% Alexey N.German
4.UR3ABM1071457070,0% Vlad Lyubchak