UR SO 20M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UZ3A99694119997314592794,5% Sergei Fesenko
2.UY5VA84177116527011564091,7% VICTOR PINO
3.UY5ZZ88881917406511310092,2% Vlad Latyshenko
4.UT1DX7687091527639620192,3% Julian Stanko
5.UR5XMM6816081312628134489,3% Yakymenko Andriy
6.UT3EV6706201313607878092,5%
7.UX7IW6135861246587226895,6% Sergey Skorichenko
8.US8IM5255031076545810495,8% Valery
9.UT3QW324317683473210197,8% Vladimir Mirchev
10.UT5EOX301284611452749594,4%
11.UY4W375331701372593788,3% OSTAP HIRNIAK
12.US1QA308265566432433886,0% Boris Tkachenko
13.UX7U262243511381941892,7% Alexandr V. Kondratyuk
14.UT1XX242239510371887098,8% Yuri Yevsyukov
15.UT6UQ213206420411722096,7% Oleg Gulchenko
16.UY0CA218205428391669294,0% Pavel Omelchuk
17.UX0KR211191410351435090,5% Vladimir V. Sidorov
18.UW7EF145127288381094487,6% ANATOL ORLOVSKY
19.UR5PG11010321634734493,6% Valentin Hahan
20.UR4IZ33317122156293,9% Mike Marikutsa
21.UR5QW55499216147289,1% Voldemar
22.UR5ZGN3430631488288,2%
23.UR5ZOK9817711988,9% TARAS
24.UX2VZ1171367863,6% Volodymyr Fomichenko