UR-SINGLE-OP 40M MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY1HY7246791314516701493,8% Valery Kompaniets
2.UT5NC479463864423628896,7% Yurko Strelkov-Serga
3.UR7QC445428800453600096,2% Vladimir Tumkovsky
4.UX5UN949218229527897,9% ARTY
5.US5ZBK15012623122508284,0% Alexandr Smirnov
6.UT5KL655510521220584,6% Leonid Senyuk
7.UT0EM50478722191494,0% Hennadii
8.UR5WAN51457018126088,2% Kryvokhyzh Serhii
9.UT0UM38336618118886,8% Alexey Yermolayev
10.UT1UW41346219117882,9% Valery
11.UR5RPD4338621486888,4% Володимир
12.UR0EG2721371244477,8% Zorenko Victor
13.UW5IM/A2016341137480,0% Andy
14.UR5RSM2020317217100,0% Марія