UR-SINGLE-OP ALL HIGH MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UY7C11901155230222251104497,1% Maxim Shaposhnik
2.UR5R14381393270318048654096,9% Alex Kalita
3.UR7R12871225238919446346695,2% Anatoly Savchenko
4.EO50FF12391119219618841284890,3% NIKOLAY LAVREKA
5.UV2V11251070210917236274895,1% Alex Murashkin
6.UV1IX874804162317328077992,0% Kovalenko Ivan
7.UT7NY4864658661069179695,7% VALENTYN PRASHCHUK
8.US6IKT357333649956165593,3% Vlalimir Bityokov
9.UW1G404349623664111886,4% Бабич Анатолий Дмириевич
10.UR5EDX153148298922741696,7% Sergey Grachov
11.UW5ZM12011223143993393,3% EUGENE