UR-SINGLE-OP ALL QRP MIXED"


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.UX8IX51547690311310203992,4% Николай Долгополов (Nick Dolgopolov)
2.UT3GX44740681512410106090,8% Alex
3.US7UK2922555341407476087,3% Alex Filippov
4.UX8IW2472414791215795997,6% Romanov Boris
5.UT5WAA250231424662798492,4% Volodymyr Protsaylo
6.UT8NR254240428552354094,5% Vasyl
7.UY7LM15515129633976897,4% Anatoly Poltavets
8.US5EFU817515645702092,6% Nick Tikholaz
9.UR5VAZ916914537536575,8% Sergiy Kurilchenko