SINGLE-OP 15M


#CallQSOScoreConf. (%)Name
totalconf.pointsmulttotal
1.M7P99428336100.0% Keith Maton
2.DO4WLL5432516080.0% Thomas Will